Jednací řád školské rady při Gymnáziu Jana Pivečky Slavičín

Jednací řád školské rady

Článek 1

Zasedání školské rady

 1. Zasedání školské rady svolává její předseda prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Pozvánku na zasedání obsahující místo, čas, program zasedání, případně další nutné materiály, obdrží členové, ředitel školy, pokud je vyzván k účasti, a přizvaní zástupci odborné veřejnosti zpravidla nejpozději 10 pracovních dnů předem.

      3.    Zasedání řídí předseda ŠR, v jeho nepřítomnosti jím pověřený člen ŠR. Předseda   

             stanovuje program schůze, který lze před zahájením jednání doplnit

             dle návrhů a připomínek členů ŠR. 

      4.   Zasedání jsou neveřejná, pokud školská rada hlasováním nerozhodne jinak.

      5.   Školská rada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň 2/3 všech jejích

            členů.

Článek 2

Závěry školské rady

 1. Závěry ze zasedání formuluje předsedající.
 2. O závěrech se hlasuje, k jejich přijetí je třeba nadpoloviční většina přítomných členů školské rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy nebo při jeho nepřítomnosti hlas předsedajícího. Přizvaní zástupci odborné veřejnosti ani ředitel školy nemají hlasovací právo.
 3. O závěrech přijatých na zasedání školské rady je bez zbytečného odkladu písemně informován ředitel školy.

Článek 3

Zápis ze školské rady

 1. Z každého zasedání školské rady se pořizuje zápis, k němu se přikládá prezenční listina.
 2. Zápis podepisuje předseda nebo v jeho nepřítomnosti předsedající.
 3. Zápis se rozesílá všem členům školské rady elektronickou poštou.
 4. Za vyhotovení a rozeslání zápisu zodpovídá předsedající.
 5. Za uložení všech zápisů ze zasedání školské rady do dokumentace školské rady zodpovídá předseda.

 

Článek 4

Přijetí a změna jednacího řádu

 1. K přijetí a změně jednacího řádu je nutná nadpoloviční většina hlasů přítomných členů školské rady.

Jednací řád byl projednán a schválen při prvním zasedání školské rady.

Ve Slavičín dne 8. 2. 2018

 


FotogalerieFotogalerie

ředitelka GJP a SOŠ:

Mgr. Libuše Pavelková

č.ú.:28534661/0100;

ID datové schránky: eujut5b

tel.: +420 577 342 724
mobil: +420 739 641 829
mail: epodatelna@gjpsosslavicin.cz
Adresa: Školní 822, Slavičín
IČO: 46276327
Gymnázium Jana Pivečky Slavičín ©2006 - 2020
Cambridge P.A.R.K. SCIO Evropská unie Město Slavičín ROP