INTERREG III.A jaro 09

Dne 30.4. pokračuje projekt  z minulého období INTERREG III.A  mezi naší školou a Gymnáziem v Dubnici. Tentokrát je setkání ryze sportovní - turnaj ve florbale na půdě Dubnice.

 

Dne 27.2. pokračuje projekt  z minulého období INTERREG III.A  mezi naší školou a Gymnáziem v Dubnici. Tentokrát je výměnná stáž pedagogů a studentů zaměřena na tvorbu, zpracování, editaci Studentských zpravodajů na školách. Schůzku realizuje Mgr. Andrea Vaculová - koordinátor Studentského zpravodaje a Mgda Hanková z oktávy - šéfredaktor.

 

Udržitelnost projektu

 

 

programu INTERREG III.A Česká republika – Slovenská republika

 

název: „Společnou cestou ke společným cílům“

 

Jak jste se již mnohokrát mohli dočíst z aktivit naší školy, gymnázium pořádá pravidelná setkání a  širokospektré aktivity se spřáteleným Gymnáziem z Dubnice nad Váhom. Tato spolupráce, která se realizuje v rámci projektu INTERREG III.A, pokračuje i v letošním školním roce, a proto se dne 2.4.2009 konala výměnná stáž mezi studenty, kteří se podílí na vzniku a vydávání studentských novin.

Na této schůzce se sešlo celkem sedm studentů, pět studentů z našeho gymnázia a dva zástupci redakční rady z Dubnice nad Váhom. Během schůzky jsme si vyměnili mnoho cenných zkušeností, v mnoha směrech jsme se vzájemně inspirovali a také jsme neopomněli zmínit úskalí, jimž musíme čelit během vydávání novin. Na druhou stranu jsme se jednoznačně shodli v několika aspektech a rovněž se ukázalo, že naše „novinářsk vize“ se v mnohém ztotožňují. Proto jsme se rozhodli vytvořit jakousi „mezinárodní spolupráci“.  Tato spolupráce by dle předběžných domluv měla spočívat ve vyhlášení fotografické soutěže, které se zúčastní jak studenti a také učitelé gymnázia v Dubnici, tak studenti a učitelé z našeho gymnázia. Soutěž bude vyhlášena ve dvou samostatných kategoriích, nejlepší fotografie budou vybrány na základě hlasování studentů a učitelského sboru, do finále postoupí několik nejlepších snímků a vítězové budou následně odměněni.

 

Aby se tato spolupráce mohla dostatečně rozvíjet, založili jsme si vlastní Jabber konferenci, kde se  pravidelně setkávají zástupci redakční rady ze Slavičína a  zástupci z Dubnice. Tady budeme diskutovat a pravidlech soutěže a o dalších organizačních záležitostech. Samozřejmě, že konference nebude sloužit pouze pro ryze „pracovní“ účely. Scházíme se zde i proto, abychom se pobavili o běžných, každodenních věcech, které nás potkávají.

 

Věříme, že naše spolupráce s Dubnicí nezůstane pouze u jednoho vzájemného projektu, ale že budeme i nadále vyhlašovat další zajímavé soutěže, jejichž účelem je nejen najít talentované jedince z řad jedinců a také profesorů, ale rovněž se inspirovat v novinářské oblasti. Další příležitost se naskytne již velmi brzy – na konci měsíce jsme totiž  pozvaní na návštěvu do Dubnice a už nyní se všichni těšíme na příjemně strávený den „v zahraničí“ :-)

 

 

Za redakční radu GJP, Magda Hanková, oktáva

 

 

 

G y m n á z i a   J a n a   P i v e čk y   S l a v i čí n

a

G y  m n á z i a  v  D u b n i c i    n a d    V á h o m

 

Téma č.1 : „Setkání studentů z redakce školních novin – tvorba a realizace“

Téma č.2: „Jednání  ředitelů škol – řízení a vedení gymnázia“

Téma č.3: „Setkání učitelů jazyka českého a jazyka slovenského“


FotogalerieFotogalerie

ředitelka GJP a SOŠ:

Mgr. Libuše Pavelková

č.ú.:28534661/0100;

ID datové schránky: eujut5b

tel.: +420 577 342 724
mobil: +420 739 641 829
mail: epodatelna@gjpsosslavicin.cz
Adresa: Školní 822, Slavičín
IČO: 46276327
Gymnázium Jana Pivečky Slavičín ©2006 - 2020
Cambridge P.A.R.K. SCIO Evropská unie Město Slavičín ROP